🥇 Glenn
🥈 Carl
🥉 Daryl
4
Rick
5
Shane
6
Andrea
7
Sarah
8
Merle
9
Amy
10
T-Dog
11
Dale
12
Carol