🥇 Rick
🥈 Glenn
🥉 Daryl
4
Merle
5
Dale
6
Andrea
7
Sarah
8
Amy
9
Shane
10
Carol
11
Carl