🥇 Rick
🥈 Daryl
🥉 Merle
4 - Andrea
5 - Glenn
6 - Shane
7 - Dale
8 - Sarah
9 - Amy
10 - Carol
11 - Carl