🥇 Sarah
🥈 Carl
🥉 Shane
4 - Glenn
5 - Daryl
6 - Rick
7 - Andrea
8 - Amy
9 - Dale
10 - Merle
11 - T-Dog
12 - Carol