🥇 Glenn
🥈 Daryl
🥉 Rick
4 - Andrea
5 - Sarah
6 - Carl
7 - Shane
8 - Amy
9 - Dale
10 - Merle
11 - T-Dog
12 - Carol