🥇 Super Mario 64
🥈 Super Mario Galaxy
🥉 Super Mario Odyssey
4 - Super Mario Maker
5 - Super Mario 3D World
6 - Super Mario Bros 3
7 - Super Mario World
8 - Super Mario Bros
9 - Super Mario Galaxy 2
10 - Super Mario Bros 2
11 - Super Mario 3D Land
12 - Super Mario Sunshine
13 - Super Mario Land
14 - Super Mario Maker 2
15 - Super Mario Land 2
16 - Super Mario Advance
17 - Super Mario World 2 Yoshi’s Island