🥇 Madara
🥈 Hagoromo
🥉 Hashimara
4 - Naruto
5 - Sasuke
6 - Minato
7 - Itachi
8 - Jiraya
9 - Kakashi
10 - Gaï