Votre classement

Après 24 votes

1 - Naruto
2 - Itachi
3 - Hagoromo
4 - Hashimara
5 - Jiraya
6 - Madara
7 - Minato
8 - Kakashi
9 - Sasuke
10 - GaΓ―