🥇 Jiraya
🥈 Sasuke
🥉 Kakashi
4 - Naruto
5 - Itachi
6 - Minato
7 - Madara
8 - Hashimara
9 - Gaï
10 - Hagoromo