🥇 Ging
🥈 Kurapika
🥉 Leolio
4
Kanzai
5
Piyon
6
Parisuton
7
Mizaisutomu
8
Geru
9
Cheadle
10
Ginta
11
Kurukku
12
Sacchô
13
Botobei