🥇 Ging
🥈 Parisuton
🥉 Leolio
4 - Piyon
5 - Kurapika
6 - Kurukku
7 - Kanzai
8 - Cheadle
9 - Mizaisutomu
10 - Geru
11 - Botobei
12 - Ginta
13 - Sacchô