🥇 Ging
🥈 Parisuton
🥉 Kurukku
4
Piyon
5
Kanzai
6
Cheadle
7
Ginta
8
Botobei
9
Mizaisutomu
10
Geru
11
Sacchô
12
Leolio
13
Kurapika