Votre classement

Après 33 votes

1 - Kurukku
2 - Kurapika
3 - Ging
4 - Kanzai
5 - Botobei
6 - Leolio
7 - Parisuton
8 - Cheadle
9 - Geru
10 - Mizaisutomu
11 - Piyon
12 - Ginta
13 - Sacchô