Votre classement

Après 34 votes

1 - Ging
2 - Kurapika
3 - Leolio
4 - Kanzai
5 - Mizaisutomu
6 - Cheadle
7 - Parisuton
8 - Piyon
9 - Botobei
10 - Geru
11 - Kurukku
12 - Sacchô
13 - Ginta