🥇 Kurukku
🥈 Kurapika
🥉 Leolio
4 - Cheadle
5 - Geru
6 - Piyon
7 - Mizaisutomu
8 - Botobei
9 - Parisuton
10 - Kanzai
11 - Ging
12 - Sacchô
13 - Ginta