Votre classement

Après 20 votes

1 - Leolio
2 - Mizaisutomu
3 - Parisuton
4 - Ging
5 - Geru
6 - Botobei
7 - Kurapika
8 - Kurukku
9 - Piyon
10 - Cheadle
11 - Kanzai
12 - Ginta
13 - Sacchô