🥇 Kurapika
🥈 Mizaisutomu
🥉 Botobei
4 - Kurukku
5 - Geru
6 - Cheadle
7 - Kanzai
8 - Ging
9 - Leolio
10 - Piyon
11 - Parisuton
12 - Ginta
13 - Sacchô