🥇 Nobunaga
🥈 Feitan
🥉 Kuroro Lucifuru
4
Sharnalk
5
Hisoka
6
Uvôguine
7
Machi
8
Franklin
9
Phinks
10
Shizuku
11
Pakunoda
12
Korutopi
13
Omokage
14
Bonorenof
15
Karuto