Top 17 🏆 Hunter X Hunter

Qui est ton perso favori du clan Zoldik ? 🔪🩸

🥇 Kirua
🥈 Irumi
🥉 Zeno
4
Kanaria
5
Aruka
6
Silva
7
Goto
8
Karuto
9
Mike
10
Amane
11
Kikyô
12
Tsubone
13
Zebulo
14
Ciquento
15
Miruki
16
Zzig
17
Maha