Top 12 🏆 Haikyū!!

Quel est ton volleyeur préféré du Lycée Karasuno ? 🏐

🥇 Shōyō Hinata
🥈 Yū Nishinoya
🥉 Tobio Kageyama
4
Kōshi Sugawara
5
Ryūnosuke Tanaka
6
Kei Tsukishima
7
Asahi Azumane
8
Daichi Sawamura
9
Tadashi Yamaguchi
10
Ennoshita Chikara
11
Hisashi Kinoshita
12
Kazuhito Narita